કાયદાકીય સમિતિ

  1. નાયબ રજીસ્ટ્રાર, કોપીરાઈટ વિભાગ, ભારત સરકાર
  2. નાયબ સચિવ (એલ), ભાષા વિભાગ,એમએચઆરડી, ભારત સરકાર
  3. શ્રી એમ.એન. સિંઘ, ડીએલએ કાયદાકીય બાબતો નો વિભાગ, કાયદા મંત્રાલય, ભારત સરકાર

विधिक समिति

  1. उप कुलसचिव, प्रतिलिप्याधिकार प्रभाग, भारत सरकार
  2. उप सचिव (भाषा), भाषा प्रभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
  3. श्री एम. एन. सिंह, डी.एल.ए. कानूनी मामलों का विभाग, विधि मंत्रालय, भारत सरकार

Legal Committee

  1. Deputy Registrar, Copyright Division, Government of India
  2. Deputy Secretary (L), Language Division, MHRD, Government of India
  3. Shri M.N.Singh, DLA, Dept. of Legal Affairs, Ministry of Law, Govt. of India

Quick Dictionary

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  ભારતવાણી ઍપ ડાઉનલોડ કરો
  Bharatavani Windows App