ગુજારાતિ સંપાદકિ સમિતિ| Gujrati Editorial Committee

1.પ્રો. વસંતકુમાર ભટ્ટ
સંસ્કૃત વિભાગ
ગુજરાત યુનિવર્સીટી
અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૯
ગુજરાત

2.પ્રો. ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
ગુજરાતી વિભાગ
સરદાર પટેલ યુનિવર્સીટી
વલ્લભ વિદ્યાનગર ૩૮૮૧૨૦
ગુજરાત

3.ડૉ. દર્શના ઓઝા
ગુજરાતી વિભાગ
એસએનડીટી મહિલા યુનિવર્સીટી
એન.ઠાકરશી રોડ,
મુંબઈ ૪૦૦૦૨૦
મહારાષ્ટ્ર

4.ડૉ. (શ્રીમતી) એન.એ.ગાંધી
ભાષાકીય વિભાગ
ગુજરાત યુનિવર્સીટી
નવરંગપુરા
અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯
ગુજરાત

 

5.જે.કે. સિંગ
ડિપાર્ટમેન્ટ અફ્ ઇંગ્લીષ્,
એન્.એસ્. પટેલ આર્ટસ્ કાલેજ,
આનંદ ગુજરાત્-388001.

6.પ્રશાંત્ પટેલ
ડિપાર્ટમેન્ટ અફ્ ગુજરાતિ
(ફ્લોક & ઇડિજિનિયસ્ સ્ટડિસ્
એન્.એસ્. પટેલ આર્ટસ્ કાલેજ,
આનંદ ગુજરાત્-388001.

7.પ્રો. મગન્ ભાઈ પટેલ,
# 08 સંસ્કૃતિ
કૈલાશ્ ફરંમ રોડ,
નીયર ગણેશ ક્રસિંગ
આનંદ ગુજરાત્-388001.

Quick Dictionary

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  ભારતવાણી ઍપ ડાઉનલોડ કરો
  Bharatavani Windows App