નાણા સમિતિ

  1. નિયામકશ્રી,સીઆઈઆઈએલ,મેસુંર
  2. નાયબ સચિવ (એલ),એમએચઆરડી, ન્યુ દિલ્હી
  3. નિયામક,નાણા, સંકલિત નાણા કાર્યાલય, એમએચઆરડી, ન્યુ દિલ્હી

वित्तीय समिति

  1. निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू
  2. उप सचिव (भाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
  3. निदेशक, वित्त, एकीकृत वित्त ब्यूरो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

Financial Committee

  1. Director, CIIL, Mysuru
  2. Deputy Secretary (L), MHRD, New Delhi
  3. Director – Finance, Integrated Finance Bureau, MHRD, New Delhi

Quick Dictionary

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  ભારતવાણી ઍપ ડાઉનલોડ કરો
  Bharatavani Windows App