સંપર્ક કરો

ભારતવાણી પરિયોજના,

ભારતીય ભાષા સંસ્થાન,

માનસગંગોત્રી, હુણસુર માર્ગ,

મૈસૂરુ – ૫૭૦૦૦૬.

દૂરભાષ: +૯૧ – ૮૨૧ – ૨૫૧૫૮૨૦ (નિર્દેશક)

સ્વાગત કક્ષ – PABX : +૯૧ – ૮૨૧ – ૨૩૪૫૦૦૦

ફેક્સ : +૯૧ – ૮૨૧ – ૨૫૧૫૦૩૨ (ઑફિસ)

ઈ-મેલ : info@bharatavani.in 

Our location:

Quick Dictionary

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  ભારતવાણી ઍપ ડાઉનલોડ કરો
  Bharatavani Windows App