ભારતવાણી (Gujarati) | भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

ભારતવાણી એક એવી પરિયોજના છે કે જેનો ઉદ્દેશ મલ્ટીમીડિયા (લેખન, શ્રવ્ય, દ્રશ્ય, તસ્વીર) નો ઉપયોગ કરીને, ભારતની તમામ ભાષાઓ અંગે અને એ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ જ્ઞાનને એક પોર્ટલ (વેબસાઈટ) પર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. આ પોર્ટલ વ્યાપક, તાદત્મ્યક અને ગતિશીલ હશે. તેનો મૂળ ઉદ્દેશ ડીજીટલ ભારતના આ યુગમાં ભારતને જ્ઞાનાભિમુખ સમાજ બનાવવાનો છે.

Latest books

अपनी भाषा में पोस्ट देखने के लिए भाषा का चयन करें | Select Language to view all books in your language :

सभी भाषाओं में नवीनतम पोस्ट | Latest posts from all the languages

अपनी भाषा में पोस्ट देखने के लिए भाषा का चयन करें | Select Language to view all books in your language :
अपनी भाषा में पोस्ट देखने के लिए भाषा का चयन करें | Select Language to view all text books in your language :

सभी भाषाओं में नवीनतम पोस्ट | Latest posts from all the languages

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  ભારતવાણી ઍપ ડાઉનલોડ કરો
  Bharatavani Windows App
Skip to Main Content